EKOLOGICZNA CHLUBA PODLASIA

Ekologia i Ochrona Środowiska

Suwałki, Sejny i jeszcze trzynaście gmin to zasięg skutecznej i co istotne ekologicznej działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach. O inwestycjach, tych zrealizowanych i planowanych, a także ekologicznej edukacji mówi Zbigniew Walendzewicz – prezes PGO w Suwałkach Sp. z o. o.

Jakimi zrealizowanymi inwestycjami może się pochwalić PGO w Suwałkach
i na jakie zamierza postawić w najbliższej przyszłości?

Początkowo działalność spółki związana była z zagospodarowaniem odpadów na składowisku, kompostowaniem oraz sortowaniem odpadów selektywnie zbieranych. Jako drugi zakład w Polsce, PGO w Suwałkach wykorzystało do kompostowania odpadów biostabilizator, w którym unieszkodliwianie odpadów prowadzone jest metodą DANO, opartą na naturalnych procesach biochemicznych, zintensyfikowanych w sztucznie wytworzonych warunkach tlenowych lub przemiennie beztlenowo-tlenowych. Od września 2014 r. spółka posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), działającej w Regionie Północnym woj. podlaskiego i obsługującej ponad 120 tys. mieszkańców. Możliwe to było dzięki rozbudowie i modernizacji zakładu w 2012 r. W ramach przeprowadzonej inwestycji, dofinansowanej ze środków unijnych, rozbudowano i wyposażono zakład w nowoczesne urządzenia i środki transportu. Inwestycja polegała na rozbudowie hali głównej przyjęcia odpadów wraz z montażem nowej linii technologicznej do segregacji odpadów zmieszanych i dostarczanych selektywnie. Linia wyposażona została w szereg specjalistycznych urządzeń, takich jak separatory, rozrywarki worków, sita, prasy belującej oraz system przenośników. W 2016 r. spółka zrealizowała inwestycję polegającą na budowie instalacji do stabilizacji tlenowej dla odpadów ulegających biodegradacji, która opiera się na systemie bioreaktorów o zdolności przetwarzania do 20 000 Mg/rok. Powyższe inwestycje wpłynęły na zwiększenie odzysku surowców wtórnych, co w efekcie zmniejszyło ilość odpadów kierowanych na składowisko. W latach 2018-2022 Spółka ma zamiar zrealizować inwestycje o łącznej wartość ok. 50 mln zł, które zostały uwzględnione w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na lata 2016-2022. Planowe przedsięwzięcia związane są ze zwiększeniem wydajności oraz efektywności odzysku surowców wtórnych z dostarczanych do zakładu odpadów komunalnych.

W tym roku otrzymali Państwo nominację do prestiżowej nagrody Ekostrateg 2017. Co szczególnie decyduje o ekologicznej działalności spółki?

Działalność PGO w Suwałkach skupia się na jak największym odzysku surowców wtórnych z dostarczanych odpadów komunalnych oraz zminimalizowania ilości odpadów nieprzetworzonych. Dzięki zastosowanej nowoczesnej linii technologicznej wyposażonej w liczne urządzenia do odzysku surowców wtórnych, spółka każdego roku zwiększa ilość odpadów poddawanych recyklingowi, a tym samym zmniejsza ilość odpadów kierowanych na składowisko odpadów. W 2017 r. ilość opadów jaka została przekazana do recyklingu zwiększyła się o 13% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r., natomiast ilość odpadów zdeponowana na składowisku zmniejszyła się o ok. 30%.

Według naszej oceny otrzymana nominacja do prestiżowej nagrody Ekostrateg 2017 związana jest z faktem, że Spółka prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami, której efektem jest coroczna, wzrostowa tendencja w ilości odzyskiwanych surowców wtórnych z odpadów komunalnych oraz zmniejszająca się masa odpadów, bezpośrednio kierowanych po procesie kompostowania do składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Poprzez jakie działania spółka przyczynia się do szerzenia edukacji ekologicznej?

Istotnym elementem edukacji ekologicznej jest aktywny udział społeczeństwa w poznawaniu przekazywanych treści, takich jak propagowanie selektywnego zbierania odpadów oraz korzyści dla środowiska związanych z odzyskiem i z prowadzeniem racjonalnej gospodarki odpadami. Edukacja ekologiczna prowadzona jest głównie wśród dzieci i młodzieży poprzez współpracę ze szkołami i przedszkolami poprzez prezentacje audiowizualne, z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w gospodarstwach domowych. Nauczanie skupia się na uświadamianiu, że człowiek jest wytwórcą odpadów, a przez to bezpośrednio decyduje o ilości, składzie i sposobie ich gromadzenia. Uświadamiamy młodzież, że wprowadzenie selektywnego postępowania z odpadami nie jest złem koniecznym, ale pozytywnym działaniem ekologicznym oraz ekonomicznym.

 

Rozmawiał Marcin Pawlenka