EKOLOGICZNI W WIELU ASPEKTACH

Ekologia i Ochrona Środowiska

Zakład Usług Komunalnych w Parczewie Sp. z o.o. nie tylko zajmuje się gospodarowaniem odpadami, ale również eksploatacją sieci ciepłowniczej, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zarządzaniem nieruchomościami i zimowym utrzymaniem dróg. Więcej o działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie mówi Marek Perliński – prezes zarządu.

 

Na czym opiera się działalność Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie?

Prowadzimy działalność gospodarczą związaną z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców miasta i gminy Parczew oraz sąsiednich miejscowości w zakresie usług komunalnych. Zapewniamy ciągłość usług związanych z wydobyciem, uzdatnianiem, dostawą wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Eksploatujemy ciepłownię, produkując ciepło do ogrzewania mieszkań i ciepłą wodę użytkową. Zapewniamy odbiór i wywóz odpadów komunalnych, administrowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż gazu propan-butan w butlach. Na zlecenie gminy sprzątamy ulice w Parczewie,  a także prowadzimy akcje zimowego utrzymania dróg na terenie całej Gminy Parczew. Budujemy sieci rurociągów przesyłowych do wody, kanalizacji i ciepła.

Jakimi zrealizowanymi inwestycjami spółka może się pochwalić i na jakie zamierza postawić jeszcze w najbliższej przyszłości?

Cały czas rozbudowujemy sieci wod-kan i sieci ciepłownicze, wykonujemy też prace modernizacyjne na eksploatowanych obiektach i sieciach przesyłowych. Każdego roku nakłady na inwestycje przekraczają milion złotych. Kluczową inwestycją zrealizowaną w ostatnim czasie było modernizacja instalacji odpylania kotłów. W związku z tym ciepłownia miejska została dostosowana do nowych, bardzo restrykcyjnych norm emisji pyłów do atmosfery. W ostatnich latach przeprowadzaliśmy również remonty na eksploatowanych przez nas trzech ujęciach wody, które dzięki nowoczesnym rozwiązaniom są bezobsługowe. Oprócz tego, w 2015 roku podjęliśmy się modernizacji osiedli w Parczewie. Poprawiło to estetykę miasta, a tym samym mieszkańcy zyskali nowe chodniki, parkingi, trzy place zabaw, siłownię „pod chmurką” oraz fontannę ze świetlną iluminacją. Rok temu zbudowaliśmy dwa kilometry sieci kanalizacyjnej do miejscowości Siedliki koło Parczewa. W tym roku, wymienione zostało prawie pół kilometra głównej magistrali ciepłowniczej w Parczewie. Wymieniliśmy rury na preilozowane, które znacznie zmniejszą straty ciepła na przesyle. Udało nam się również pozyskać fundusze z Unii Europejskiej na modernizację oczyszczalni ścieków. To największa inwestycja w Parczewie, której koszt to 26 mln zł, a kwota dofinansowania to 13,5 mln zł. W sierpniu podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który już rozpoczął prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Parczewie. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu możliwa będzie całkowita przebudowa istniejącej oczyszczalni, a także zakup wyposażenia i pojazdu do czyszczenia przepompowni i sieci kanalizacyjnych.

W tym roku otrzymali Państwo nominację do prestiżowej nagrody Ekostrateg 2017. Co szczególnie decyduje o ekologicznej działalności spółki?

Działamy w branży o szczególnym znaczeniu dla środowiska. Prowadzimy starania, aby wszystkie nasze inwestycje w sposób pośredni lub bezpośredni wpływały na poprawę środowiska. Montaż systemu odpylania ciepłowni zmniejsza emisję gazów i pyłów, ograniczając zanieczyszczenie powietrza. Do sieci ciepłowniczej co roku podłączamy nowych odbiorców. Budowa nowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siedliki pozwoliła na likwidację przydomowych szamb i poprawiła komfort życia mieszkańców. Ta inwestycja przyniosła wymierne korzyści finansowe mieszkańcom, którzy zapłacą pięciokrotnie mniej za odprowadzenie ścieków. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Parczewie oraz przebudowa ciągów biologicznych poprawi jakość oczyszczania ścieków oraz ograniczy uciążliwy odór z oczyszczalni. Wpłynie to też na poprawę jakości wody w rzece Piwonia. Korzystając z okazji możliwości wypowiedzi i zaprezentowania działalności naszej Spółki chciałbym serdecznie podziękować za pomoc i wsparcie w realizacji inwestycji. Podziękowania chciałbym złożyć władzom miasta Parczewa na ręce Pana Burmistrza Pawła Kędrackiego, Radzie Nadzorczej ZUK, wszystkim pracownikom zatrudnionym w Spółce oraz osobom, które biorą udział w realizowanych inwestycjach.

Rozmawiał Marcin Pawlenka.