WZORCOWO GOSPODARUJĄ NIE TYLKO ODPADAMI

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym to jedna z działających spółek z branży w województwie zachodniopomorskim. Zaskutkowało to nominacją do prestiżowej nagrody Ekostrateg 2017. O zrealizowanych i planowanych inwestycjach oraz ekologicznej działalności spółki mówi Jolanta Jabłońska-Wojciul – prezes zarządu MPGO w Wardyniu Górnym.

 

Na czym opiera się główna działalność Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym?

Podstawową działalność stanowią zadania w zakresie zintegrowanej gospodarki odpadami na terenach gmin będących udziałowcami spółki. Są to przedsięwzięcia polegające na zbieraniu, przetwarzaniu, zagospodarowaniu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów w ramach działalności Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Gospodarka odpadami w zakładzie odbywa się w następujących działach: regionalna instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, regionalna kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów, sortownia selektywnie zbieranych odpadów surowcowych, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Jakimi zrealizowanymi inwestycjami może się pochwalić MPGO Wardyń Górny i na jakie zamierza postawić w najbliższej przyszłości?

Zakład Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym początkowo prowadził działalność
w zakresie funkcjonowania składowiska odpadów, kompostowni oraz sortowni odpadów selektywnie zbieranych. W następnych latach spółka zakupiła specjalistyczne pojazdy, i uruchomiła nową gałąź działalności – usługi odbioru
i transportu odpadów. Dzięki temu stworzono nowe miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców. W ciągu dziesięciu lat ZGO z lokalnego zakładu dla mieszkańców pięciu gmin, stał się Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, obsługującą region zamieszkały przez ponad 130 tys. ludzi, co było możliwe dzięki modernizacji zakładu w latach 2013-2014 poprzez doposażenie istniejącej sortowni w urządzenia i instalacje, prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Współpraca Zarządu z Gminami Udziałowymi pozwoliła zbudować samorządowy system gospodarki odpadami, działający w oparciu
o powierzenie zadań własnych gmin swojej spółce komunalnej. System ten okazał się skuteczny, efektywny i dał podstawy formalne, prawne i finansowe do realizowania przez MPGO Sp. z o. o. wszystkich, wymaganych prawem zadań Umożliwił  przygotowanie planów inwestycyjnych służących rozwojowi Zakładu. Obecnie realizowane oraz planowane przyszłe przedsięwzięcia inwestycyjne obejmują m.in. budowę placów technologicznych, rozbudowę i automatyzację instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów poprzez wyposażenie linii w nowoczesne, specjalistyczne urządzenia, budowę Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu oraz modernizację i rozbudowę istniejącej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, a także wyposażenie zakładu w instalacje fotowoltaiczne. Inwestycje te mają na celu nie tylko poprawienie efektywności procesów technologicznych, podwyższenie jakości świadczonych usług oraz poprawienie wskaźników ekonomicznych, ale także są zgodne z kierunkiem obranym przez UE oraz zaprezentowanym w nowym KPGO, który za cel przyświecający wszystkim uczestnikom polskiej gospodarki odpadami wskazuje rozwój selektywnej zbiórki odpadów na rzecz poprawiania jakości produkowanych surowców, osiągnięcia wymaganych dla gmin i kraju poziomów recyklingu oraz działania w myśl zasad ochrony środowiska naturalnego.

W tym roku otrzymali Państwo nominację do prestiżowej nagrody Ekostrateg 2017. Co szczególnie decyduje o ekologicznej działalności spółki?

Gospodarka odpadami to branża, w której utrzymywanie wysokich standardów w zakresie świadczonych usług ma bezpośredni, pozytywny i widoczny wpływ na środowisko. Prawidłowe i staranne prowadzenie procesów technologicznych pozwala na zwiększanie odzysku odpadów oraz ograniczenie strumienia odpadów trafiających na składowiska odpadów. Wyzwaniem w codziennej pracy zakładu jest pogodzenie zwyczajnych zadań z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Każdego dnia trzeba dokładać starań o utrzymywanie odpowiednich reżimów technologicznych i ciągłe doskonalenie organizacji pracy oraz wypracowywanie odpowiednich nawyków w pracy. W naszym zakładzie staramy się tak działać – mamy jednak świadomość, że wciąż musimy ulepszać naszą pracę i mierzyć się z nowymi wyzwaniami.

Co Pani uważa za swój największy sukces na stanowisku prezesa MPGO Wardyń Górny?

W ciągu dziesięciu lat pracy Zakładu udało się przekształcić małe, zatrudniające 16 osób lokalne przedsiębiorstwo, w zakład o statusie instalacji regionalnej, zatrudniającej ponad 65 osób oraz przetwarzającej rocznie ponad 38 tysięcy ton odpadów. Sukces ten został osiągnięty dzięki realizacji na przestrzeni lat celów zarządu, wśród których należy wymienić przede wszystkim współpracę z Gminami Udziałowymi we współtworzeniu zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w ramach którego poszerzane jest grono udziałowców Spółki o nowe samorządy, a także realizowane są zadania własne gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Jest to możliwe, dzięki utrzymaniu przez MPGO statusu podmiotu wewnętrznego (struktura właścicielska to 100 proc. kapitału gminnego)  oraz uzyskaniu statusu instalacji regionalnych (dla procesów MBP oraz kompostowania). Pozwala to Gminom Udziałowym wskazywać swoją spółkę komunalną do zagospodarowania strumienia odpadów komunalnych z terenów gmin macierzystych. Całość podejmowanych działań pozwoliła również na wprowadzenie z sukcesem działań restrukturyzacyjnych, mających na celu poprawę wyniku finansowego, bez „bolesnych” skutków finansowych, które byłyby odczuwalne przez mieszkańców gmin właścicielskich. W sytuacji rosnącej konkurencji udało się uzyskać i utrzymać dodatni wynik finansowy, a także planować i realizować nowe inwestycje, w dużej mierze w oparciu o uzyskane środki zewnętrzne. Obecnie Spółka dalej dąży do rozwoju, zgodnie z kierunkami wskazywanymi przez UE oraz KPGO i planuje kolejne modernizacje zakładu, które pozwolą z sukcesem realizować zadania związane z takim przetwarzaniem odpadów, aby uzyskiwać jak najlepsze efekty nie tylko ekonomiczne, ale przede wszystkim środowiskowe.

 

Rozmawiał Marcin Pawlenka