DZIAŁAMY Z KORZYŚCIĄ DLA SM „STAWKI”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI” w swych działaniach identyfikując potrzeby mieszkańców określa wizje, cele i niezbędne zadania. Obecnie wizerunek Spółdzielni jest sukcesem dobrej współpracy wszystkich jej organów. O działaniach Spółdzielni oraz kultywowaniu tradycji spółdzielczych mówi prezes Zarządu Beata Zmysłowska.

Z jakimi najważniejszymi problemami codzienności przychodzi się Państwu mierzyć?
W związku ze zróżnicowaniem obiektów budowlanych, do głównych zadań zarządu Spółdzielnią należy utrzymywanie należytego stanu technicznego obiektów. Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które posłużą poprawie komfortu zamieszkiwania mieszkańców. Niestety, z roku na rok obserwujemy problemy z wyborem firm remontowych, zatrudniających prawdziwych rzemieślników i fachowców w danej branży. Doświadczenia ostatniego roku wymagają podjęcia działań, które, mamy nadzieję, przyniosą oczekiwane rezultaty i korzyści dla spółdzielców. Obserwujemy też mniejsze zainteresowanie najmem lokali użytkowych, co w konsekwencji doprowadza do zmniejszenia wpływów, pomimo tego staramy się, aby wachlarz świadczonych usług był różnorodny. Wśród najemców znajdują się m. in. dyskont spożywczy, poczta, apteka, popularna drogeria, laboratorium medyczne. W ostatnim czasie uruchomiono m. in. siłownię i punkt przedszkolny.

Największe inwestycje – aktualne i przyszłe – jakie mają Państwo na swoim koncie? Jak przełożyły się one na jakość funkcjonowania?
W latach 2007-09 rozpoczęto proces termomodernizacji budynków, na który zaciągnięto kredyt z premią termomodernizacyjną. Zostały wymienione wszystkie dźwigi, rozpoczęto wymianę oświetlenia na energooszczędne, a na ten cel otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW. Na bieżąco monitorujemy możliwości pozyskania funduszy na prace remontowe i modernizacyjne zasobów Spółdzielni. W 2016 roku przystąpiliśmy do przetargu ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej i w efekcie Spółdzielni przyznano świadectwo efektywności energetycznej, zwane popularnie „białym certyfikatem”. W ubiegłym roku Walne Zgromadzenie Członków, zobowiązało Zarząd do opracowania koncepcji inwestycyjnych związanych z ewentualną realizacją nowych obiektów na terenie Spółdzielni, z uwzględnieniem warunków zagospodarowania przestrzennego dla danego rejonu. Po opracowaniu koncepcji utworzyła się grupa zwolenników wybudowania nowego budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i lokalami usługami w miejscu istniejącego pawilonu.

A jakie jest stanowisko Zarządu w tej sprawie?
Zarząd Spółdzielni nie boi się nowych wyzwań i podejmie wszelkie działania, które będą skutkowały poprawą warunków życia mieszkańców. Działania te jednocześnie zawsze muszą być realizowane zgodnie z wolą najwyższego organu w Spółdzielni.
Angażują się Państwo w wydarzenia kulturalne i sportowe. Jak wygląda działalności spółdzielni na tym polu?
Zarząd, w ramach prowadzonej działalności społeczno-kulturalnej, podejmuje inicjatywy służące członkom Spółdzielni. Od wielu lat organizowane były festyny z okazji Dnia Dziecka, ale od dwóch lat zmieniono formułę imprezy, aby z licznych atrakcji mogli korzystać wszyscy mieszkańcy zasobów. Przed rozpoczęciem okresu letniego organizujemy festyny rodzinne, a przed Świętami Bożego Narodzenia wytypowani pracownicy Spółdzielni pomagają najmłodszym mieszkańcom w ubieraniu osiedlowej choinki przy akompaniamencie okolicznościowych pieśni. Różnorodność programowa i wiele tematycznych atrakcji umożliwia uczestnictwo w imprezach całych rodzin – od najmłodszych po seniorów. W roku bieżącym, przy współudziale dzielnicowego z Komendy Rejonowej Policji, zapoczątkowaliśmy cykl spotkań edukujących seniorów.

Rozmawiał
Michał Tkocz