KIGO: AMBITNE PLANY NA KOLEJNE LATA

Ekologia i Ochrona Środowiska Gospodarka Informacje

W tym roku przypada Krajowa Izba Gospodarki Odpadami obchodzi 15 lat działalności. Powołana w 2003 roku jako organizacja samorządu gospodarczego dziś zrzesza 12 krajowych przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętą gospodarką odpadami, produkcją sprzętu komunalnego oraz usługami dla branży. O działaniach Izby mówi jej prezes, Tomasz Uciński.

 

Co charakteryzuje działalność KIGO?

W naszych działaniach podkreślamy, jak istotnym elementem życia społecznego i gospodarczego jest branża gospodarki odpadami. Kładziemy nacisk na bieżącą, intensywną współpracę ze środowiskiem, w tym przede wszystkim ze zrzeszonymi w Izbie przedsiębiorstwami, instytucjami życia publicznego i organizacjami samorządowymi. Od czterech lat jesteśmy członkiem Municipal Waste Europe, co daje nam możliwość uczestniczenia w inicjatywach gremiów instytucji europejskich oraz korzystania z doświadczeń partnerów z innych krajów UE.

Co do tej pory udało się osiągnąć?

Od powstania Izby naszym nadrzędnym celem jest wprowadzenie europejskiego modelu gospodarki odpadami, opartego na przyznaniu kompetencji samorządom. Jest to kluczowy kierunek naszych działań i udało się w tej kwestii zrobić wiele. Dzisiaj, pomimo wciąż zmieniających się uregulowań prawnych, w gminach, gdzie od lat działają prężnie rozwijają się spółki komunalne, sytuacja jest stabilna. To sprawia, że Krajowa Izba Gospodarki Odpadami może poszczycić się działalnością w otoczeniu silnych, dobrze zorganizowanych przedsiębiorstw. Przez 15 lat swojej działalności przyczyniliśmy się do powstania wielu ciekawych inicjatyw i ważnych zmian w branży gospodarki odpadami w Polsce. To wszystko było możliwe dzięki ścisłym kontaktom i przychylności naszych członków oraz firm i instytucji, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować. Dlatego też pragniemy im wszystkim podziękować za pomoc, współpracę, profesjonalizm i życzliwość.

Jakie mają Państwo plany na najbliższą przyszłość?

Wierzymy w zrealizowanie kolejnych, ambitnych planów w zakresie tworzenia lepszych rozwiązań prawnych dla branży, które wydają się nam pilne i niezbędne.  Szczególnie pragniemy, aby zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie odbiegały od ogólnych zasad prawnych i organizacyjnych, które wytyczają zapisy ustaw o gospodarce komunalnej i o samorządzie gminnym. Zwracamy uwagę władz na pogłębiający się problem branży związany ze zbytem surowców pozyskiwanych z selektywnej zbiórki, proponując budowę narodowego programu odzysku i recyklingu odpadów. Program ten należałoby oprzeć na finansowej odpowiedzialności podmiotów wprowadzających opakowania na rynek, w której podmioty te ponoszą całkowite koszty odzysku i recyklingu opakowań oraz odpadów opakowaniowych. Takie rozwiązanie, nie dość że obniżyłoby opłatę naliczaną przez gminy dla mieszkańca, to dałoby także gminom możliwość inwestowania w lepsze zagospodarowanie odpadów zmieszanych, w tym biodegradowalnych, jak np., fermentacja i pozyskiwanie biogazu. Niezbędne jest określenie poziomu ceny minimalnej za surowce wtórne gwarantujące opłacalność ich zbiórki i recyklingu, na poziomie co najmniej 50 proc. stawki opłaty produktowej. Powinno się również kłaść nacisk na promocję ekoprojektowania opakowań. Drugim filarem narodowego programu odzysku i recyklingu odpadów powinno być położenie nacisku na rozwój recyklingu poprzez wdrożenie systemu zachęt, jak np. obniżony VAT na produkty z recyklingu i recyklaty.

 

Dziękuję za rozmowę