EKOLOGICZNI NIE TYLKO W PRZETWARZANIU ODPADÓW

Informacje

Skuteczne przetwarzanie odpadów, inwestycje, a także najnowocześniejsze technologie, to tylko część proekologicznych aspektów, które zadecydowały o przyznaniu Zakładowi Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku Białej prestiżowej nagrody gospodarczej Ekostrateg 2017. Więcej na ten temat mówi Wiesław Pasierbek – prezes Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku Białej.

ZGO został uhonorowany prestiżową nagrodą Ekostrateg 2017. Jakie znaczenie ma dla Państwa to wyróżnienie?

Nagroda Ekostrateg 2017 jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, gdyż potwierdza słuszność przyjętej przez naszą organizację strategii zrównoważonego rozwoju. Wprowadziliśmy wiele nowoczesnych rozwiązań i technologii, aby uzyskać z odpadów komunalnych jak największy strumień surowców wtórnych. Kompleksowo zajmujemy się odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez mieszkańców miasta Bielska-Białej  i okolicznych gmin. Minimalizujemy ilości odpadów trafiających na składowisko. Nasza działalność skupia się przede wszystkim na ochronie środowiska. Dodatkowo, dbamy o bezpieczeństwo pracy oraz zaangażowanie pracowników. Obok naszej głównej działalności związanej z przetwarzaniem odpadów, prowadzimy działania edukacyjne, które kształtują prawidłowe postawy ekologiczne mieszkańców z obsługiwanego przez nas terenu. Prowadzimy również regularny dialog z otoczeniem, wspieramy różne lokalne inicjatywy i wydarzenia kulturalne.

Proekologiczna działalność i inwestycje w znacznym stopniu przyczyniły się do otrzymania Ekostratega 2017. Jakiego typu są to przedsięwzięcia i jakie spółka zamierza zrealizować jeszcze w najbliższej przyszłości?

Ostatnio prowadzone przez nas inwestycje to przede wszystkim rozbudowa i hermetyzacja kompostowni polegająca na dobudowie czterech nowych bioreaktorów, budowie hermetycznej hali przyjęcia i przygotowania odpadów do procesu oraz hermetycznej hali dojrzewania kompostu. Realizacja tych inwestycji spowodowała, że kompostownia jest obiektem w pełni hermetycznym. Kolejną inwestycją była budowa nowoczesnej podczyszczali odcieków składowiskowych metodą MBR. Przed nami kolejne wyzwania skierowane na zwiększenie poziomów odzysku. W związku z tym przygotowujemy się do rozbudowy instalacji sortowania mechanicznego w sortowni.

Po raz kolejny organizujecie Państwo akcję „Torba za surowce”. Na czym ona polega i jaki jest cel tego przedsięwzięcia?

Od kilku lat wraz z Fundacją Arka oraz Biurem ds. Gospodarki Odpadami prowadzimy akcję „Torba za surowce”, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Polega ona na tym, że uczestniczy przynoszą do PSZOK-u makulaturę, szkło opakowaniowe lub puszki aluminiowe, a w zamian za nie otrzymują materiałowe torby z grafikami o tematyce ekologicznej, zaprojektowane przez znanych i lubianych artystów lokalnych lub krajowych. Po zakończeniu akcji wszystkie surowce wtórne są sprzedawane, a równowartość przekazywana na zakup rowerów dla dzieci z lokalnych świetlic środowiskowych.

Dziękuję za rozmowę.