NASI ABSOLWENCI ZMIENIAJĄ ŚWIAT

Gospodarka Informacje Nauka

Wspomagają rozwój społeczny, technologiczny i kulturowy, współpracując przy tym z administracją, samorządem oraz biznesem i tworząc tzw. złoty trójkąt. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, bo o niej mowa, swoją wizją spełnia standardy europejskie, a jej absolwent ma czuć się Europejczykiem rozumiejącym kulturę i obyczajowość europejską przy jednoczesnym zachowaniu świadomości kultury swej ojczyzny.

PWSZ w Elblągu konsekwentnie i skutecznie wypełnia misję kształcenia młodzieży na najwyższym poziomie w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej firmy. Stwarza także możliwości ustawicznego kształcenia wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swoich kwalifikacji zawodowych. W ciągu dwudziestu lat swojego istnienia zyskała renomę, która wyróżnia ją na arenie ogólnopolskiej oraz europejskiej. Uczelnia stale powiększa dydaktyczną bazę materialną oraz dostosowuje program kształcenia do potrzeb potencjalnie zainteresowanych przyszłych kandydatów, dbając o możliwie wysoki poziom kształcenia. – W ciągu minionych dwudziestu jeden lat wydaliśmy bez mała 10 tys. dyplomów inżynierskich i licencjackich, a od niedawna również magisterskich. Gdyby wszystkie nasze dyplomy trafiły do mieszkańców Elbląga, to co szósty/siódmy pracujący elblążanin byłby naszym absolwentem. Skala działań uczelni daje niepodważalne podstawy do stwierdzenia, że ma ona duży wkład w rozwój potencjału miasta i regionu – mówi rektor uczelni, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. Uczelnia jako jedna z pierwszych w kraju zauważyła ogromną potrzebę kształcenia praktycznego, które stało się motywem przewodnim na wszystkich kierunkach studiów. Nabyte doświadczenie idealne wpisało się w konwencję zmian prawnych obecnie wprowadzanych w szkolnictwie wyższym. Pięć lat temu potencjał i inicjatywa PWSZ w Elblągu zostały dostrzeżone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, co zaowocowało powstaniem koncepcyjnego pozakonkursowego projektu przyjętego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do finansowania w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój na kwotę 136 mln zł, jako projekt pn.: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. W projekcie bierze udział ponad 30 uczelni z całej Polski, obejmując ok. 7000 praktykantów.

Kultura nie zaszkodzi

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu nie tylko kształci studentów, ale również stymuluje i dba o budowanie świadomości społecznej. Uczelnia wypracowała własny program kształcenia w części dotyczącej kompetencji społecznych, wprowadzając moduł kształcenia o nazwie „Kultura społeczna i zawodowa”. Przedmiot jest obowiązkowy dla wszystkich studentów i składa się z dwóch części. Komentarzowej polegającej na udziale we wskazanych przez uczelnię wykładach i spotkaniach oraz części wybieranej przez studenta, polegającej na udziale w różnorodnych aktywnościach kształtujących kompetencje społeczne. Dzięki tej inicjatywie studenci będą mogli rozwijać relacje interpersonalne, komunikatywność i pracę zespołową. – Nasza inicjatywa otrzymała ogromne wsparcie zewnętrzne, mianowicie w ubiegłym roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 20 mln złotych z RPO Warmia-Mazury na stworzenie Centrum Kompetencji Społecznych wraz ze wzmocnieniem laboratoryjnej bazy do prowadzenia badań naukowych i budowy sieci laboratoriów dla studenckich kół naukowych – dodaje rektor.

W projekcie przewiduje się rozbudowę dwóch obiektów: dla naukowo-badawczych laboratoriów dronów i modelowania 3D,  oraz dla studenckich kół naukowych, które otrzymają nowe pracownie robotyki i mechatroniki, wirtualnego konstruowania, wzornictwa, gier edukacyjnych.

Dla dzieci i dla seniorów

PWSZ w Elblągu oprócz najważniejszego zadania, jakim jest kształcenie wspomagające region, prowadzi szeroko zakrojoną działalność. Do najciekawszych można zaliczyć studia podyplomowe kilkunastu rodzajów, Akademię Seniora i Uczelnię Otwartą, Akademię Dziecięca, galerię Filar Sztuki czy Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu.

Na szczególną uwagę zasługuje Akademia Dziecięca, w której rocznie bierze udział ponad stu młodocianych studentów. – To niesamowite, jak fantastyczny może być umysł dziecka. Zaangażowanie dzieci przerasta nieraz dorosłego studenta, a ich fascynacja, dociekliwość, odwaga i spontaniczność mogą być stawiane za wzór do naśladowania. Wiele razy słyszałem od wykładowców, że dzieci stawiają przed nimi poważne wyzwania – podkreśla Z. Walczyk. Akademia Dziecięca organizuje serię wykładów i zajęć warsztatowych prowadzonych w prostej i przystępnej formie dla dzieci i często równolegle dla ich rodziców.

Kolejnym projektem godnym uwagi jest Akademia Seniora, prowadząca zajęcia otwarte dla ludzi starszych, niezależ­nie od wieku i wykształcenia. Celem jest ich intelektualna i społeczna aktywizacja. Uczelnia od 2012 roku sprawuje patronat naukowy nad Pasłęckim Uni­wersytetem Trzeciego Wieku. Oferta Akademii Seniora zawiera wykła­dy z psychologii, pedagogiki, ekonomii, historii, literatury, muzyki i bezpieczeń­stwa.

Nieustanny rozwój

PWSZ w Elblągu to niebanalna uczelnia, która stale podnosi sobie poprzeczkę. Przez całe dwudziestolecie uczelnia ciężko pracowała na obecny poziom, z roku na rok przyśpieszając, a uzyskane rezultaty pozwalają skrupulatnie planować dalszy rozwój.   Lokomotywą rozwoju uczelni jest kierunek studiów Informatyka, który już dwukrotnie otrzymał krajowe wyróżnienie: w 2009 r. była to  Nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego, a w tym roku Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”, w ramach IV edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, prowadzone przez FREiSW.

Wysiłki uczelni są również dostrzegane z innego, bardzo ważnego punktu widzenia, którym są losy absolwentów uczelni.   21 lutego br., podobnie jak rok temu,  MNiSW przyznało dodatkowe środki finansowe w wysokości 1 mln zł w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Doskonałość kształcenia jest jednym z priorytetów nowej ustawy: „Konstytucja dla Nauki”. Celem ministerstwa jest wsparcie dobrych publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia. Wybieranych jest 15 uczelni, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów − w pierwszym roku po studiach średnie bezrobocie absolwentów poniżej 2%, średnia płaca powyżej 40% średniej płacy krajowej i ponadto uczelnia w ciągu ostatnich sześciu lat  otrzymywała same pozytywne oceny wydane przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Tacy absolwenci są gotowi nie tylko sprostać światu, ale go zmieniać i kreować.