Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE; źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Obradował Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE

Informacje

Tematami obrad były początek nowej perspektywy unijnej oraz stan wdrażania funduszy na lata 2007-2013. W spotkaniu wzięli udział wiceministrowie infrastruktury i rozwoju – Marceli Niezgoda i Iwona Wendel.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacją o postępie w uruchamianiu funduszy unijnych 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na bieżąco monitoruje ten proces.

We wszystkich programach, krajowych (KPO) i regionalnych (RPO), powołano już komitety monitorujące. W 21 programach (wszystkie krajowe i 15 regionalnych) komitety zatwierdziły kryteria wyboru projektów dla co najmniej jednego działania. W 11 programach zawarto już komplet porozumień pomiędzy instytucjami, które odpowiadają za wdrażanie funduszy. W 9 instytucja zarządzająca podpisała część takich umów.

Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE; źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Pierwsze konkursy ruszyły już w trzech programach krajowych (Program Wiedza Edukacja Rozwój, Program Inteligentny Rozwój, Program Polska Cyfrowa) i trzech regionalnych (dla województw opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego). Kolejne konkursy planowane są w lipcu w Programie Pomoc Techniczna oraz w RPO województw lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. W wielu programach wystartowały także nabory w trybie pozakonkursowym.

Bliskie zakończenia jest także zawieranie porozumień pomiędzy samorządami, które będą wdrażać nowy instrument – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Takie umowy podpisano w 15 RPO, a województwo pomorskie planuje sfinalizowanie zadania w lipcu 2015 r.

Podczas posiedzenia zespołu rozmawiano także o aktualnym stanie wdrażania funduszy na lata 2007-2013. Według danych na koniec pierwszego półrocza (30 czerwca) zawarto 106,2 tys. umów, w których dofinansowanie UE to 288,5 mld zł, co stanowi 103 proc. dostępnych środków. Oznacza to, że zastosowano tzw. nadkontraktację, która pozwala elastycznie zarządzać alokacją i zabezpiecza pełne wykorzystanie funduszy. Dofinansowanie unijne w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność wyczerpuje 87 proc. alokacji.

***

Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej to gremium powołane zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów. W jego skład wchodzą przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych. Przewodniczącym jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, czyli obecnie Minister Infrastruktury i Rozwoju. Zespół czuwa na efektywnym wykorzystaniem przyznanych Polsce funduszy unijnych. Stanowi forum koordynacji wdrażania tych środków. Do jego zadań należy m.in. opracowanie rozwiązań, które pozwolą je skutecznie zainwestować. Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów sprawozdania roczne z działalności Zespołu

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju