SZYBKA ŚCIEŻKA DO INNOWACJI W TWOJEJ FIRMIE

Informacje

Wśród przedsiębiorców panuje błędne przekonanie, że na prace badawczo-rozwojowe stać wyłącznie największe przedsiębiorstwa inwestujące miliardy złotych w ogromne laboratoria i zaawansowany sprzęt. Tymczasem nawet niewielka firma jest w stanie opracować innowacyjne rozwiązania, dzięki którym może stać się liderem rynku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zachęca do skorzystania z dotacji konkursu Szybka Ścieżka, dzięki której zmniejsza się ryzyko inwestycji ponoszonej przez przedsiębiorcę.

Prace badawczo-rozwojowe są procesem, dążącym do stworzenia nowej bądź ulepszenia istniejącej już technologii lub produktu, mogącego zapewnić firmie przewagę konkurencyjną. Sukces przeprowadzonych prac, za którymi pójdzie efektywna komercjalizacja wyników, może się przenieść na znaczące zwiększenie zysków przedsiębiorstwa, lecz porażka skutkować może stratami finansowymi. Dlatego proces uważany jest za ryzykowny, co często skutkuje zaniechaniem podejmowania prac. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, chcąc zdjąć część ryzyka z przedsiębiorców, a jednocześnie zachęcić ich do prowadzenia badań, prowadzi konkursy, dając przedsiębiorcom możliwość uzyskania dofinansowania na planowane do zrealizowania projekty. Jednym z takich konkursów, kierowanym do szerokiego spektrum polskiego rynku jest Szybka Ścieżka, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jest o co walczyć, ponieważ kwota przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców w 2018 roku wynosi 2,85 miliarda złotych.

Jak wejść na Szybką Ścieżkę?

Elementami charakteryzującymi konkurs Szybka Ścieżka jest przejrzystość zasad i ograniczenie formalności do minimum. Konkurs jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego jaką formę działalności prowadzą ale też niezależnie od tego jak długo działają na rynku. Wnioskowany projekt powinien wpisywać się w co najmniej jedną z 17 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, obejmujących swoim zakresem m.in. zdrowe społeczeństwo, biogospodarkę rolno-spożywczą, leśno-drzewną i środowiskową, zrównoważoną energetykę, surowce naturalne, gospodarkę odpadami, procesy przemysłowe czy tez innowacyjne technologie. Przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na badania przemysłowe i prace rozwojowe, bądź wyłącznie na prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Efektem dofinansowywanych projektów powinno być opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Jednak warunkiem otrzymania grantu jest zobowiązanie do wdrożenia wyników projektu w przeciągu 3 lat od jego zakończenia we własnej działalności gospodarczej lub wdrożenie wyników przez innego przedsiębiorcę, który kupi wyniki prac badawczo-rozwojowych bądź uzyska licencję na ich wykorzystanie.

O dofinansowanie, w zależności od konkursów, mogą ubiegać się małe, średnie, duże przedsiębiorstwa, konsorcja, jak również przedsiębiorstwa MŚP posiadające certyfikat Seal of Excellence przyznawany przez Komisję Europejską. Zgłaszające swoje wnioski przedsiębiorstwa powinny być zarejestrowane w Polsce i tutaj też prowadzić swoją działalność. Minimalna wartość projektu realizowanego przez przedsiębiorcę z MŚP to 1 milion złotych, dużego przedsiębiorcę to 5 milinów złotych a w przypadku konsorcjów przedsiębiorstw 10 milionów złotych.

Ocenie zostają poddane takie elementy, jak: nowość rezultatów projektu, zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia, rodzaj prac i ich adekwatność w kontekście celów projektu, kwalifikowalność i adekwatność wydatków, własność intelektualna w kontekście bariery do wdrożenia wyników czy też kadra badawcza oraz zarządzająca w projekcie i zasoby techniczne firmy.

Im już się udało

Od uruchomienia pierwszego konkursu Szybka Ścieżka w 2015 roku, tysiące przedsiębiorstw otrzymało w jego ramach wsparcie finansowe. Wśród nich firma Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o., która dzięki niemal trzem milionom dofinansowania opracowała stację ładowania autobusów elektrycznych zasilanych z sieci DC. Zaletą opracowanego przez nią rozwiązania jest połączenie dwóch bardzo ważnych cech wymaganych od tego typu urządzeń: możliwości łatwego instalowania w aglomeracjach miejskich poprzez podłączenie zasilania z istniejących sieci trakcyjnych tramwajowych lub trolejbusowych DC oraz możliwość bardzo szybkiego uzupełnienia energii w autobusach elektrycznych.

Innym, wspartym projektem w wysokości 2,9 mln zł jest rozwiązanie firmy Aerosize Sp. z o.o., mającym

na celu stworzenie hybrydowej poduszki ratunkowej. Ta będzie mogła zostać zastosowana w ratownictwie lawinowym, lotnictwie, żeglarstwie, transporcie morskim, a nawet w lądownikach kosmicznych. W założeniu projekt ma składać się z trzech części: poduszki lawinowej (stanowiącej urządzenie ratunkowe, pomagające osobie porwanej przez lawinę śnieżną pozostanie na powierzchni), personalnej tratwy ratunkowej (przeznaczone dla osób przebywających na akwenach wodnych, zwiększające wyporności i stabilność osoby w przypadku znalezienia się w wodzie na skutek wypadków, awarii, konieczności opuszczenia uszkodzonej jednostki) oraz poduszki awaryjnego lądowania lekkich i ultralekkich jednostek latających.

Od początku bieżącego roku, w konkursie Szybka Ścieżka wpłynęło już 399 wniosków z małych i średnich przedsiębiorstw (na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 2 580 441 357,37 zł) oraz 109 z dużych i konsorcjów (na wnioskowaną kwotę 1 319 583 954,90 złotych). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zachęca wszystkie firmy, chcące wytworzyć i wdrożyć innowacyjne rozwiązania do składania wniosków – nabór w konkursie potrwa do końca roku. Więcej informacji o terminach konkursów oraz zasadach aplikowania w konkursie Szybka Ścieżka dostępnych jest na stronie internetowej: www.ncbr.gov.pl