W TORUNIU POWSTANIE CENTRUM BADAŃ I KONSERWACJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Gospodarka Informacje Nauka

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapracował na swoją renomę w świecie kultury. Od lat kształci artystów sztuk plastycznych, historyków sztuki, konserwatorów i specjalistów zajmujących się zabytkami, współpracując również z biznesem. Aby usprawnić te działania, powstaje ultranowoczesne na skalę światową centrum badawcze.

Wydział inicjuje wydarzenia artystyczne, prowadzi działalność edukacyjną oraz uświadamia społeczeństwo propagując sztukę jako nieodłączny element naszej tożsamości i dorobku kulturowego. W kształceniu studentów skupia się również na budowaniu relacji z biznesem poprzez dydaktykę oraz badania naukowe. Specjaliści pracujący na wydziale, stale są zapraszani do współpracy z podmiotami z sektora nauki, samorządu czy biznesu – od Stanów Zjednoczonych po Singapur czy Chiny. Aby usprawnić te działania, powstaje nowoczesne Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego. – Będzie to jednostka wyposażona w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą. Jego zadaniem będzie prowadzenie działalności badawczej i usługowej w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego, ale również innych badań na potrzeby podmiotów zewnętrznych – z dumą mówi prof. dr hab. Elżbieta Basiul, dziekan wydziału. Centrum Powstaje w ramach projektu „Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków”. Jego budowa realizowana jest w ramach konsorcjum zawartego pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu a Wyższą Szkoła Gospodarki w  Bydgoszczy. Łącznie z dofinansowaniem unijnym, wynoszącym ok. 80 proc. kwoty, jego całkowita wartość to ponad 50 mln zł. – Głównym celem CBiKDK będzie zwiększenie wykorzystania naszego potencjału do wzrostu urynkowienia działalności B+R w sektorze kreatywnym, przemysłach kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego w regionie, poprzez rozwój infrastruktury na potrzeby współpracy i badań dla gospodarki – dodaje E. Basiul. W wyniku realizacji projektu powstanie nowe zaplecze badawcze, w którym realizowane będą prace na potrzeby statutowej działalności uczelni tworzących konsorcjum, jak i na zlecenia komercyjne dla otoczenia gospodarczego. Jego zasoby będą rozdysponowane kolejno wśród członków konsorcjum, w związku z czym poszczególne laboratoria będą się mieściły w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Oprócz badań statutowych, Centrum stworzy możliwość realizacji zleceń prywatnych przedsiębiorstw w zakresie nowych metod diagnostyki i konserwacji oraz technik i materiałów mających zastosowanie w konserwacji i restauracji dzieł sztuki, których efekty będą mogły być bezpośrednio wdrażane do przemysłu. Oprócz prac wdrożeniowych na potrzeby typowej konserwacji dzieł sztuki, pracownie świadczyć będą mogły prace usługowe w postaci badań materiałów związanych z ich parametrami użytkowymi czy właściwościami mechanicznymi. Spełnienie powyższych założeń jest możliwe dzięki specjalistycznym urządzeniom badawczym, które umożliwiają wykonanie szerokiego wachlarzu analiz zgodnych z wymaganiami branżowymi, zapewniając przy tym wiarygodne wyniki. W ramach CBiKDK funkcjonować będą najnowocześniejsze interdyscyplinarne laboratoria badawcze, takie jak: Laboratorium Badań i Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych, Laboratorium Badań i Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Pracownia fotograficzna, Laboratorium Badań Fizyko-chemicznych i Nieniszczących, Laboratorium Badań i Konserwacji Papieru i Skóry, Laboratorium Badań i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej, Pracownia Inwentaryzacji i Badań Zabytków Architektury. Powstała infrastruktura badawcza, współpraca z krajowymi i zagranicznymi ekspertami, jak i współpraca z prywatnymi przedsiębiorstwami działającymi pozwolą na prowadzenie badań na najwyższym poziomie, których wyniki odpowiadać będą na potrzeby sektora prywatnego i jednocześnie będą podnosiły poziom innowacyjności i konkurencyjność firm regionu i kraju. – Budowa Centrum zakończy się w marcu 2022 roku. Do tego czasu musimy stworzyć siatkę powiazań z otoczeniem biznesowym, nie zapominając o kontynuacji współpracy z obecnymi partnerami biznesowymi. Zamierzamy maksymalnie wykorzystać potencjał, który umożliwi sprawne działanie, ponieważ będziemy musieli wykazywać ekonomiczne efekty naszej działalności. Program zakłada częściowe finansowanie z własnych środków, w związku z czym powinien na siebie zarabiać – podkreśla dziekan. Budynek zostanie wyposażony w 115 nowych urządzeń badawczych, w tym w mikroskop polaryzacyjny, spektrometr XRF, mikroskop metalograficzny, nowoczesne stoły dublażowe, starzeniową komorę klimatyczną i świetlną, spektrometr do badań w podczerwieni FTIR z mikroskopem ATR, mikro-dyfraktometr rentgenowski -XRD, przenośny cyfrowy system RTG, kolorymetr i zestaw do mikrofedometrii, Multispectral Imaging System oraz skanery 3D.

Wojciech Grabarczyk