Dębnowska strefa czeka na inwestorów

Dębno - tereny inwestycyjne

– Wysokie lokaty w niezależnych rankingach w ostatnich latach są najlepszym przykładem na to, że jesteśmy samorządem aktywnym i otwartym, posiadającym pełną ofertę dla inwestora, ale także pamiętającym o mieszkańcach i skupionym na działaniach podwyższających poziom ich życia – mówi burmistrz Dębna w woj. zachodniopomorskim, Piotr Downar. Na temat terenów inwestycyjnych i udogodnień dla potencjalnych inwestorów, z burmistrzem rozmawiał Damian Baran.

Piotr Downar - burmistrz Dębna
Piotr Downar – burmistrz Dębna

Gmina utworzyła Dębnowską Strefę Przemysłową, która obejmuje 30 ha gruntów przy ul. Dargomyskiej. W ubiegłym roku zakończył się pierwszy etap prac, polegający na makroniwelacji terenu pasa drogowego. Na jakim etapie jesteście Państwo teraz?

Właśnie kończymy uzbrajać ok. 11 ha tej strefy – wykonujemy kanalizację burzową i sanitarną, budujemy drogę. Mamy już tylko 26 ha w tej lokalizacji do dyspozycji, ponieważ zainwestowali w strefie lokalni przedsiębiorcy. Prawie 4 ha są objęte statusem Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Taką ofertę przedkładamy potencjalnym inwestorom.

Niestety zmieniły się warunki jakie powinien spełnić inwestor by uzyskać zgodę na działalność w specjalnej  strefie ekonomicznej. Obecnie by skorzystać z ulg strefy należy spełnić szereg warunków począwszy od stworzenia odpowiedniej ilości miejsc pracy (w przypadku Dębna 200), zainwestowania odpowiednich nakładów, aż po kryterium innowacyjności.

W ofercie mamy również grunty dostępne dla przedsiębiorstw, które nie są zainteresowane objęciem statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Będą  one mogły korzystać z ulg w podatkach lokalnych. Łącznie na terenie miasta dysponujemy  36 ha wolnych gruntów z których 24 ha są objęte planem zagospodarowania przestrzennego.

Jaka jest lokalizacja tych terenów?

Większość terenów znajduje się przy drodze wojewódzkiej – w pobliżu drogi krajowej prowadzącej do Kostrzyna, niespełna 2 km od centrum miasta. Oddziaływanie na budownictwo mieszkaniowe jest niewielkie, dlatego plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza także działalność uciążliwą.

A firmy z jakich branż najchętniej widziałby Pan w Dębnie?

Każda inwestycja wiążąca się ze stworzeniem miejsc pracy będzie bardzo cenna.  Większość firm funkcjonuje w szeroko pojętej branży drzewnej, czemu sprzyja dostępność surowca.

Wspomniał Pan o przedsiębiorstwach innowacyjnych…

Tak. Rozporządzenie Rady Ministrów charakteryzuje przedsiębiorstwa innowacyjne, które można objąć statusem SSE. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo będzie stosowało nowe technologie, prowadzące do produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów co musi zostać potwierdzone opinią jednostki naukowej z Polski lub innego kraju UE.  Jeżeli spełni określone warunki – ma prawo ubiegać się o umorzenie podatku CIT, w wysokości 35 procent wartości inwestycji, do 2026 roku. Inwestując określoną kwotę, mając umowę o współpracy z Ministerstwem Gospodarki, mogą odpisać taką kwotę.

Jeżeli mówimy o konkurencyjności – proszę przedstawić największe atuty gminy Dębno.

Dębno oferuje niższe stawki podatkowe niż sąsiednie gminy, zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji produkcyjnych na okres 5 lat, a w przypadku przedsiębiorstw działających w branży przetwarzania i obrotu produktami rolnymi na okres ośmiu lat. Kolejnym atutem jest przestrzeń miasta oraz rozbudowana infrastruktura społeczna. Mieszkańcy, cenią sobie przede wszystkim położenie wśród lasów i jezior, bliskość i dogodny dojazd do dużych ośrodków miejskich, a przede wszystkim bliskość granicy polsko – niemieckiej. Największym autem jednak są nasi aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy. Pracują na miejscu, ale też w Kostrzynie i za granicą. Dojazdy jednak są męczące i bardzo utrudniają życie, dlatego tak bardzo zależy mi na zapewnieniu im miejsc pracy na terenie Dębna.

Dębno - tereny inwestycyjne
Dębno – tereny inwestycyjne

Jak to się przekłada na zainteresowanie ze strony inwestorów?

W strefie Inwestują już lokalne przedsiębiorstwa.  Dwóch przedsiębiorców ulokowało  swoją działalność, w przypadku trzeciej firmy jesteśmy na etapie przetargowym. Są to firmy z branży drzewnej. Oba przedsiębiorstwa skorzystały z dofinansowania unijnego.

Co stanowi o najwyższej jakości zarządzania w Państwa mieście?

Naszym celem jest taki sposób kierowania gminą, aby stworzyć jak najlepszą ofertę w różnych dziedzinach – od oświaty po infrastrukturę. Mieszkaniec musi czuć się tutaj bezpiecznie i mieć zapewnioną rozrywkę. A więc to nie tylko budowa dróg, ale też infrastruktura wypoczynkowa, którą również posiadamy.

To już Pana czwarta kadencja na stanowisku burmistrza. Jakie wyznaczył Pan sobie cele na kolejne cztery lata?

Priorytetem pozostają dla mnie tereny inwestycyjne – zakończenie ich kompleksowego uzbrojenia, a następnie pozyskanie inwestora, dzięki któremu nastąpi wieloaspektowy rozwój naszej gminy, a mieszkańcy nie będą musieli dojeżdżać do pracy. Być może inwestor będzie chciał kształcić swoich przyszłych pracowników w naszej szkole ponadgimnazjalnej, a także współpracować z gminą w zakresie tworzenia przez nas infrastruktury społecznej, na co jesteśmy otwarci. Już dzisiaj budujemy żłobek, planujemy budowę nowego targowiska, finansujemy dodatkową naukę języków obcych w naszych szkołach by ułatwiać mieszkańcom podejmowanie zatrudnienia  Chciałbym także rozwinąć działalność Centrum Wspierania Biznesu, by w pełni odpowiadało na potrzeby przedsiębiorców.

Dziękuję za rozmowę.