DLA MIESZKAŃCÓW I KULTURY

Dobre przygotowanie pracownika do pracy w urzędzie to nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale przede wszystkim wszechstronna wiedza z zakresu swojego stanowiska i funkcjonowania administracji publicznej. To również empatyczne i życzliwe podejście do każdego klienta oraz umiejętność szybkiego, bezstronnego i profesjonalnego załatwienia sprawy.

Wykształcona, kompetentna i profesjonalna kadra w urzędzie gwarantuje zarówno wypełnianie zadań publicznych na najwyższym poziomie, jak również profesjonalną obsługę klientów urzędu. To z kolei przekłada się na pozytywne postrzeganie urzędnika przez mieszkańca gminy. Należy też zwrócić uwagę, iż dobrze przygotowana załoga urzędu na bieżąco doskonali swoje umiejętności, podnosi kwalifikacje i nieustannie dąży do doskonalenia swojego warsztatu pracy.

Sukces takiego zarządzania Urzędem Miasta i Gminy w Kańczudze oraz jednostkami organizacyjnymi można przypisać burmistrzowi Jackowi Sołkowi. Niewątpliwie jest to główną przyczyną intensywnego rozwoju Kańczugi, zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę, jak i przestrzeń do aktywizacji lokalnych społeczności. Władze umiejętnie wykorzystują środki zewnętrzne, a do najważniejszych zadań zrealizowanych przy udziale dotacji z budżetu Unii Europejskiej należą: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sietesz (II etap) i miejscowości Chodakówka (kwota dofinansowania 1 150 086,97 zł) oraz termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej (kwota dofinansowania 797 073,06 zł). Istotne są też: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pantalowice-Bóbrka Kańczucka oraz odcinka tranzytowego w Krzeczowicach (kwota dofinansowania 1 804 331 zł), remont i adaptacja budynku na Centrum Informacyjno-Kulturalne, budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Sietesz oraz zakończenie budowy hali sportowej wraz z rozbudową budynku szkoły (budową łącznika) przy Szkole Podstawowej w miejscowości Łopuszka Wielka (kwota dofinansowania 914 337,22).

Sprawnie działa także Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Do celów Ośrodka należy prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury na terenie gminy w zakresie wychowania estetycznego oraz upowszechniania wartości kultury. Ośrodek realizuje swoją misję przede wszystkim poprzez tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem grupy seniorów. Realizuje szeroką i różnorodną ofertę kulturalną, współorganizuje wiele wydarzeń i przedsięwzięć o charakterze kulturalno-integracyjnym, obejmujących swoim zasięgiem miasto i całą gminę Kańczuga. Ponadto jest miejscem doskonalenia umiejętności muzycznych i wokalnych (nauka gry na instrumentach, nauka tańca, chóry, zespoły muzyczne, przy ośrodku działają zespoły śpiewacze, Kapela Kańczucka, zespół pieśni i  tańca) oraz instytucją świadczącą szeroki zakres usług na rzecz placówek oświatowych, stowarzyszeń, instytucji, związków, klubów i innych.

Rokrocznie podejmuje się wiele ciekawych inicjatyw kulturalnych o różnorodnym charakterze i zasięgu. Inicjatywą podjętą przez Burmistrza przy współpracy z MGOK w Kańczudze jest organizacja cyklicznych koncertów noworocznych z udziałem artystów scen polskich, które wpisały się na stałe w kalendarz kulturalny Miasta i Gminy Kańczuga.