Drogi rozwoju – Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie

Samorząd

W 2016 roku, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 mającego na celu zwiększenie efektywności zatrudnienia ludzi młodych, PUP w Hrubieszowie będzie wspierał osoby bezrobotne do 29. roku życia różnymi formami pomocy, w zależności od potrzeb. Oprócz pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego, możliwe będzie podjęcie stażu, otrzymanie bonów na zasiedlenie, dotacji na start w przedsiębiorczość oraz skorzystanie ze szkoleń. Przełomowym rozwiązaniem będzie profilowanie pomocy oraz tworzenie Indywidualnego Planu Działania. Do projektu mogą przystępować osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach oraz długotrwale bezrobotne. Propozycje aktywizujące skierowane są do tzw. Grupy młodzieży NEET, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

Podobne działania były już podejmowane przez tutejszy urząd w poprzednich latach,  w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Podjęte wówczas kroki zaowocowały zwiększeniem roli działań aktywizacyjnych osób pozostających bez pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Tegoroczny projekt aktywizujący grupę ludzi po 30. roku życia pozostających bez pracy jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. W ramach projektu proponowane są staże, szkolenia grupowe zakończone egzaminami wraz z uzyskaniem uprawnień zawodowych oraz możliwość wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie może poszczycić się współpracą w aspekcie partnerstwa na rzecz zatrudnienia na poziomie lokalnym. Przykładem takiej działalności jest współpraca z OHP przy organizacji Targów Edukacji i Pracy. Takie zaangażowanie podnosi efektywność aktywizującą, a także stanowi wzór modernizacyjnego wdrażania rozwiązań mających pozytywny wpływ na rynek pracy. M. in. za te działania PUP w Hrubieszowie został nominowany do nagrody Lider Rozwoju Regionalnego 2016.