Najpierw pomagać najsłabszym

Samorząd

Oferta wałeckiego Urzędu Pracy jest bardzo szeroka, dostosowana indywidualnie do każdego klienta zwracającego się o pomoc. Poziom zaangażowania pracowników również przekłada się na możliwości aktywizujące.  Ponadto atutem tej jednostki jest jej mocny wkład we współpracę zarówno ze szkołami działającymi na tym terenie, jak i z przedsiębiorcami.

Powiatowy Urząd Pracy ma zarejestrowanych niespełna  2 400 osób bezrobotnych na prawie 55 tys. mieszkańców. Struktura bezrobocia charakteryzuje się przewagą kobiet, stanowią one  61 proc. ogółu zarejestrowanych. Na terenie powiatu istnieją szkoły na każdym poziomie kształcenia, w tym uczelnia wyższa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Znajduje się tu również nowoczesny przemysł, głównie w branży metalowej,  poszukujący fachowców,  a problemem  na który wskazuje dyrektor PUP w Wałczu – Wanda Grochowska-Skonieczna, jest brak tych ostatnich.

W ewidencji PUP jest 35 proc. osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Na rynku pracy jest to grupa defaworyzowana, która ma trudności ze znalezieniem pracy z powodu braku kwalifikacji zawodowych. Dominuje ona wśród długotrwale bezrobotnych.  Kolejną grupą, którą dotyka bezrobocie jest – jak na terenie całego kraju – młodzież, z uwagi na brak doświadczenia zawodowego i dostosowanych do rynku pracy kwalifikacji. Pozostaje jeszcze tzw. grupa 50+, której cechą jest  dezaktualizacja posiadanych kompetencji. Stąd wałecki PUP, działając w określonych realiach, nie zawsze może realizować oferty  pracodawców. Dlatego też głównie skupia się na aktywizacji  bezrobotnych defaworyzowanych na rynku pracy. Realizowane są projekty, które mogą pomóc tym osobom znaleźć zatrudnienie, zdobyć kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, dzięki pozyskanym na ten cel w minionych trzech latach ponad 31,2 mln zł, w tym z UE ponad 27,6 mln zł. Ze środków tych było finansowane wsparcie młodzieży do 30 roku życia – 6 projektów o wartości około 5 mln zł., niepełnosprawnych – 2 projekty o wartości prawie 2 mln zł., bezrobotnych 50+ –  2 projekty o wartości ponad 3,3 mln zł i prawie 20 mln zł dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy głównie z powodu   długotrwałego bezrobocia, braku kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, czy też sytuacji rodzinnej i zdrowotnej. Interesującą inicjatywą był program specjalny skierowany do rodziców dzieci w wieku do lat 6, który umożliwiał im powrót na rynek pracy.

W ramach tych programów Urząd dofinansowuje także podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Średnio co roku przyznaje 100 dotacji na ten cel.  I można mówić o sukcesie tej formy aktywizacji, gdyż przedsiębiorcy którzy korzystali ze środków PUP nadal w dużej liczbie funkcjonują na rynku. Ponadto Urząd może subsydiować zatrudnienie oraz refundować koszty doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy u przedsiębiorców.

W ramach podjętych działań Urząd zdołał zaktywizować prawie 4000 osób, spośród których ponad 60 proc. podjęło zatrudnienie.

Przyszłość powiatu to zadania finansowane w ramach kontraktu samorządowego ze środków RPO ponad 37 mln zł. głównie na rozwój przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego. Wspólnie z przedsiębiorcami uda się przygotować  odpowiedniego kandydata do pracy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jako jeden z liderów podejmuje działania na rzecz rozwoju regionu współpracując z samorządem oraz biznesem. Ze środków EU w 2015 roku powstało Centrum Badawczo Rozwojowe a od ponad 5 lat w regionie, z inicjatywy szkoły i powiatu działa klaster metalowy „Metalika”, w którym oprócz pracodawców wśród instytucji otoczenia biznesu jest także PUP. Efektem tych inicjatyw jest poprawa sytuacji na rynku pracy, która nie byłaby możliwa bez ścisłej współpracy samorządu, oświaty i biznesu.