POMORZE ZACHODNIE WYŁAWIA SKARBY

Gospodarka Informacje Samorząd

3 września ruszył pierwszy etap projektu Zachodniopomorskie Małe Skarby. To niezwykłe przedsięwzięcie, którego ambasadorkami są lekkoatletka Monika Pyrek-Rokita i blogerka Agnieszka Kowalewska,  ma pomóc rodzicom dzieci do lat trzech w powrocie na rynek pracy. Opłacenie żłobka, opiekuna dziennego czy refundacja kosztów zatrudnienia niani do 2375 zł to tylko niektóre z walorów projektu.

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, który ma za zadanie wsparcie rodziców dzieci do lat trzech w powrocie na rynek pracy, jest realizowany przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Wsparciem zostanie objętych  700 uczestników z województwa zachodniopomorskiego. –  Uruchamiamy program Zachodniopomorskie Małe Skarby, by pomóc rodzicom maluchów wrócić do pracy. Rodzice będą mogli ubiegać się o dofinansowanie, które pozwoli pokryć opłatę za np. prywatny żłobek albo  zatrudnić nianię – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i dodaje – to cenna inicjatywa zwłaszcza dla mieszkańców małych miejscowości, w których nie ma żłobków a do pracy trzeba dojeżdżać do większych ośrodków.

Pierwszy nabór kandydatów do projektu rozpoczął się 3 września 2018 r. i potrwa do 20 września 2018 r. W tym czasie rodzice zainteresowani udziałem w projekcie muszą złożyć odpowiednie dokumenty. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w zakładce Małe Skarby. Rodzice, którzy nie przystąpią do projektu we wrześniu będą mogli starać się o pomoc w drugim naborze. Kolejne nabory ogłaszane będą w trybie miesięcznym, do momentu zakwalifikowania do udziału w projekcie 700 uczestników. Na koniec każdej rekrutacji będzie opublikowana lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do objęcia wsparciem, którzy w ciągu w dwóch tygodni zostaną zaproszeni na podpisanie umowy udziału w projekcie, co jest niezbędne do ubiegania się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

W całym województwie brakuje miejsc w żłobkach. Dlatego projekt ma w szczególności pomóc mamom z mniejszych miejscowości, które często nie mając wyboru rezygnują z pracy, aby poświęcić się wychowywaniu dzieci. Od lat jedną ze zdiagnozowanych przeszkód uniemożliwiających powrót do aktywności zawodowej rodziców dzieci w wieku do lat trzech jest niewystarczająca liczba miejsc opieki instytucjonalnej, więc powracający do pracy rodzic będzie  mógł starać się o refundację pobytu dziecka w żłobku do 1140 zł miesięcznie, klubie dziecięcym do 760 zł miesięcznie, u opiekuna dziennego do 1140 zł miesięcznie oraz niani do 2375 zł miesięcznie. Rodzice będą musieli zapewnić jedynie 5 proc. wkładu własnego do tych kwot. Refundację będzie można otrzymać na czas maksymalnie 12 miesięcy.

Wsparciem zostaną objęci rodzice bezrobotni oraz bierni zawodowo, czyli na przykład korzystający z urlopu wychowawczego, którzy nie mogą podjąć pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do trzeciego roku życia. O pomoc będą mogły też ubiegać się mamy będące na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, które planują powrócić do pracy. Szczególnym wsparciem zostaną objęci także rodzice dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Warto dodać, że nianią może być osoba spokrewniona, np. dziadek, babcia czy siostra. Powrót na rynek pracy oznacza zarówno podjęcie pracy na etacie, jak i w ramach umowy cywilnoprawnej, która stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych, czy rozpoczęcie działalności gospodarczej. Województwo zachodniopomorskie i WUP w Szczecinie na realizację projektu Zachodniopomorskie Małe Skarby przeznaczy blisko 14 mln zł.