Proekologiczny samorząd

Ekologia i Ochrona Środowiska Samorząd

Ekologia to od lat jeden z priorytetów Płońska, a także spółek mu podlegających – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Władze miasta nie zapominają także o inwestorach, przez co Płońsk jest dobrze przygotowany pod kątem rozwoju biznesu i realizacji nowych, śmiałych przedsięwzięć.

Rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska realizowane w Płońsku są doceniane w kraju i poza jego granicami. Miasto klasyfikuje się na drugim miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej organizowanym przez Związek Powiatów Polskich. Należąca do miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej elektrociepłownia opalana biomasą została w 2007 roku wyróżniona prestiżową nagrodą Energy Globe, który przyznaje Komisja Europejska. Spółka wciąż stawia na innowacyjność w zakresie energetyki oraz OZE i niezmiennie zalicza się do krajowej i europejskiej czołówki przedsiębiorstw ciepłowniczych o zainstalowanej mocy do 50 MW.

Równie udanymi inwestycjami może pochwalić się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Do tych sztandarowych zaliczyć należy budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Płońsku – uznawanego jako RIPOK w regionie zachodnim. Instalacja składa się z nowoczesnej sortowni, kompostowni komorowej i składowiska odpadów, z którego uzyskiwany jest gaz do produkcji energii elektrycznej. Oprócz tego spółka może poszczycić się kompleksową przebudową Stacji Uzdatniania Wody. Przebudowa zmniejszyła zużycie wody do tzw. celów technologicznych o 80 proc. oraz wyeliminowała zawartość Fe i Mn w wodzie do zaopatrzenia mieszkańców  do wielkości śladowych.

Oprócz tego, a może przede wszystkim, władze miasta starają się edukować i propagować ekologiczny styl życia. Aktywnie współpracują z norweską gminą Nes oraz jej spółką komunalną Esval Miljopark. Mikroprojekt przygotowany w Płońsku został – jako jeden z 10 najlepszych – nagrodzony w otwartym konkursie na innowacyjne rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej lub wykorzystania OZE. Dzięki tzw. „funduszom norweskim” udało się przeprowadzić termomodernizację budynku Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, a także zakupić i zamontować kolektory słoneczne. W ostatnim czasie radni miejscy przychylili się do propozycji urzędu i podjęli decyzję o przystąpieniu Gminy Miasto Płońsk do Płońskiego Klastra Energii. Efektem uchwały będzie umowa o partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Płońsk, Gminą Płońsk, Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, Towarzystwem Budownictwa Społecznego oraz Zarządem Dróg i Mostów. Utworzenie klastra umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne. Naczelnym celem zawarcia porozumienia w sprawie utworzenia Płońskiego Klastra Energii jest zapewnienie i poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie dbałości o środowisko naturalne oraz wzrost konkurencyjności i efektywności lokalnej gospodarki.

Paulina Dudak