ZIELONA WYSPA PODKARPACIA

Samorząd

Gmina Świlcza, położona w centrum Podkarpacia, jest dobrym miejscem do zamieszkania, ale też do inwestowania. Władze gminy skutecznie stymulują potencjał drzemiący w mieszkańcach i naturalnym bogactwie przyrody. O  planach dalszego rozwoju gminy Świlcza mówi wójt Adam Dziedzic.

Co Gmina Świlcza oferuje inwestorom?

 Oferujemy  przede wszystkim dobrą lokalizację – to podstawa oczekiwań inwestorów. Właśnie uzbrajamy Strefę Aktywności Gospodarczej – dla mniejszego biznesu z zakresu usług i produkcji, który współpracuje z dużymi przedsiębiorcami..Położenie  w sąsiedztwie bezpośrednim z  aglomeracją rzeszowską, gwarantuje możliwości rozwoju. Co roku na rynek pracy trafia wielu absolwentów uczelni wyższych Rzeszowa. Dla biznesu będzie to gotowa fachowa kadra. Uczelnie i szkoły techniczne przygotowane są na edukowanie pod kątem wyzwań rynkowych. W działalności samorządowej -priorytetem  są środki  na edukację młodzieży i dokształcanie nauczycieli. Podstawowe funkcje szkoły: edukacja,, wychowanie, opieka i administracja muszą spełniać najwyższe standardy oświatowe. Unowocześniamy zaplecza szkół, przedszkoli i infrastrukturę społeczną .Wszystkie szkoły informatyzujemy. Odbywa się to w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. W urzędzie gminy wprowadzone zostały e-usługi, by usprawnić kontakt  z mieszkańcami i załatwianie wszelkich formalności,  Sprawnie działa wymiana. informacji  i komunikacja wewnętrzna.

 Gmina Świlcza to nie tylko miejsce dla inwestorów,  ale także dla mieszkańców…

Przedsiębiorcy  dla swych inwestycji wymagają zarówno dobrej lokalizacji, jak i kadr. Dlatego zależy nam na przygotowaniu jak najlepszych warunków do inwestowania i zamieszkania w gminie Świlcza.  Walory przyrodnicze i  krajobrazowe, pełne wyposażenie infrastrukturalne m.in. przyłącza  wodociągowe, pełne uzbrojenie terenu itp. uczyniły  gminę liderem,  w tym zakresie, na Podkarpaciu. Widoczny i znaczący jest proces migracji ludności z ośrodków miejskich na nasze tereny wiejskie. Z najdalej wysuniętego krańca gminy do centrum Rzeszowa jedzie się autobusem zaledwie dwadzieścia minut.

 Poza wspomnianą już troską o wysoki poziom szkolnictwa uwzględniamy nasze rzeszowskie tradycje regionalne i imponujący dorobek kulturowy, co jest domeną GCKSiR.  Budujemy kolejny ośrodek sportu, tory rowerowe, wielofunkcyjne boiska, siłownie  zewnętrzne, inwestujemy w ścieżki pieszo-rowerowe.  Funkcjonuje pole golfowe „ Dwa Stawy” Poddane zostały rekultywacji zdegradowane przyrodniczo tereny i. służą obecnie turystyce, rekreacji i edukacji dzieci i dorosłych.. Mieszkańcy obserwują  zmiany, widzą ich sensowność i angażują się w życie lokalnej społeczności.

Od trzech lat prowadzimy z Rzeszowem projekt polegający na odciążeniu lokalnej oczyszczalni ścieków, która powoli staje się niewydolna. Mamy także bardzo dobrą wodę ze źródeł głębinowych. Na placówkach oświatowych, ale także u mieszkańców, montowane są panele fotowoltaiczne. Pojawią się one również w zakładzie wodociągowym – przełoży się to ,finalnie, na obniżenie cen wody dla mieszkańców.

Który z projektów jest dla Państwa najważniejszy?

Szczególnie dumny jestem z pilotażowego projektu społecznego LOWE ( Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji). Skierowany on jest do osób w kategorii wiekowej 45 plus, które nie są aktywne społecznie czy zawodowo, np. kobiet, które zrezygnowały z pracy na rzecz opieki nad dziećmi. W dzisiejszym otwartym rynku pracy mamy coraz więcej możliwości wyborów elastycznych form pracy. Dzięki temu projektowi mieszkańcy sołectwa Rudna Wielka zaczęli realizować swoje pasje. Były  kursy językowe, ale też nauka tańca, czy rękodzieła artystycznego. Miało to na celu nie tylko rozwinięcie umiejętności, ale też aktywne spędzanie czasu w grupie.

 Zacieśnianie więzi wspólnotowych i utożsamianie się z lokalnym środowiskiem to jeden z najważniejszych osiągniętych  celów LOWE. Jedynym mankamentem tego projektu jest to, że  brak mu prawnych, ministerialnych:  oświatowych oraz samorządowych uregulowań, co  uniemożliwia jego kontynuację..

Wszystko, o czym wspomniałem w mojej skrótowej wypowiedzi niech złoży się na pozytywny wizerunek naszej „małej ojczyzny”, zachęci do konfrontacji rzeczywistych, które powinny zakończyć się konkretnymi rozwiązaniami. Zapraszam serdecznie!