UCZELNIA W SYNERGII Z GOSPODARKĄ REGIONU

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy od lat znajduje się w czołówce polskich uczelni prowadzących studia o profilach praktycznych. Wynika to przede wszystkim z tego, że władze uczelni starają się odpowiadać na zapotrzebowanie gospodarcze regionu. Bogata oferta edukacyjna, mnogość realizowanych projektów i działania prowadzące do synergii nauki z biznesem zaowocowały kolejną nominacją do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2017.

Nowe kierunki studiów, specjalności, a także rozwinięta infrastruktura naukowo-techniczna oraz bogata oferta praktyk powodują, że potencjalny kandydat, stając przed wyborem ścieżki edukacyjnej, bardzo często decyduje się na studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy. W ostatnich dwóch latach uruchomiono tutaj takie kierunki jak Fizjoterapia – studia I stopnia – licencjackie czy Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie – studia II stopnia  –  magisterskie. W tym roku planowane jest otwarcie nowego kierunku Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie. Uczelnia stara się także dostosowywać swoją ofertę edukacyjną do wymagań rynku pracy, poprzez tworzenie nowych specjalności, takich jak lean management, inżynieria motoryzacyjna czy programowanie aplikacji mobilnych i internetowych. Jednak tym, co najbardziej przyciąga studentów jest bogata oferta praktyk. Dzięki współpracy z regionalnymi pracodawcami oraz ciągły rozwój infrastruktury Uczelni studenci mają do dyspozycji nowoczesną aparaturę i sprzęt, a ponadto w ramach studiów zdobywają doświadczenie praktyczne w wiodących przedsiębiorstwach w kraju, takich jak Winkelmann Sp. z o.o., Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A., a także urzędach czy instytucjach administracji samorządowej. Ponadto, w tym roku, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy ruszył projekt płatnych praktyk zawodowych dla studentów, dzięki którym mogą oni uzyskać stypendium w wysokości nawet 11 500 zł.

Jednym z głównych kierunków działań Uczelni jest wspieranie i rozwój lokalnej gospodarki. W związku z tym podejmowany jest szereg działań mających na celu określenie potrzeb lokalnego rynku pracy, nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami oraz szkołami ponadgimnazjalnymi, a także ciągły monitoring jakości kształcenia. W ramach porozumień pracodawcy angażują się i wspierają proces kształcenia poprzez dobór tematyki projektów – także transferowych –  udostępnianie nowoczesnego zaplecza technologicznego, koordynowanie programów nauczania oraz prowadzenie wybranych, praktycznych form zajęć dydaktycznych. W praktyce oznacza to, że studenci legnickiej uczelni są lepiej przygotowani do pracy zawodowej niż absolwenci studiów o profilu ogólno-akademickim.

Działający na Uczelni Konwent efektywnie wspiera budowę legnickiego ośrodka akademickiego oraz pomaga w realizacji działań edukacyjnych oraz inwestycyjnych. Członkowie Konwentu mogą proponować uruchomienie nowych kierunków studiów, szczególnie istotnych dla gospodarki regionu, opiniować efekty kształcenia oraz przedstawiać, modyfikować i doskonalić programy kształcenia.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy jest członkiem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, powstałego z inicjatywy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Klaster umożliwia skoordynowanie działań nauki oraz biznesu, tak aby rozwijać ideę kształcenia dualnego. Dzięki temu Uczelnia prowadzi praktyczne profile na wszystkich 14 kierunkach studiów, co umożliwia studentom realizację znacznej części toku studiów w formie praktyk, laboratoriów, ćwiczeń, zadań projektowych i transferowych oraz warsztatów.

Ważną rolę w procesie kształcenia odgrywa biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Zgromadziła ona już ponad 82 000 woluminów w języku polskim i językach obcych, prenumeruje 113 tytułów czasopism. Biblioteka jest architektonicznie i sprzętowo przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Wszystkie jej agendy oznakowane są identyfikatorami w języku Braille’a. Przygotowano tu także stanowiska komputerowe dla czytelników z dysfunkcją wzroku, słuchu oraz niepełnosprawnością ruchową.

Uczelnia wydaje  „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” – czasopismo znajdujące się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zeszyty figurują również w bazie Index Copernicus Journal Master List 2015 z  wynikiem ICV za rok 2015 wynoszącym 59,72 punktów (prawie dziesięć punktów więcej niż w  roku 2014). Ponadto czasopismo indeksowane jest w czterech bazach naukowych; zostało też wprowadzone do polskiej bazy cytowań POL-index i dostępne jest w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.

PWSZ im. Witelona w Legnicy jest laureatką wielu  wyróżnień i  nagród, m.in. wyróżniona została  przez  Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego i efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy. Sześciokrotnie Uczelnia została uhonorowana tytułem „Uczelnia Liderów”, a także nagrodami specjalnymi „Najwyższa Jakość Studiów”. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, prof. dr hab. Ryszard K. Pisarski, został wyróżniony nagrodą specjalną Aurea Praxis za szczególne osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania idei edukacji dla rynku pracy i gospodarki.

Paulina Dudak