ZWiK Zielona Góra

Kanalizacyjna Rewolucja w Zielonej Górze

Wodociągi

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. datuje swoje początki od 1875r. Od tamtej pory, zajmując się dostarczaniem wody i odbiorem ścieków na terenie Zielonej Góry, rozwija się dostosowując do potrzeb wciąż dynamicznie rozwijającego się miasta.  Po przystąpieniu Polski do UE w 2004r. powstało wiele obowiązków związanych z koniecznością spełnienia unijnych norm w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. Dyrektywy 91/271/EWG  dotyczącej  oczyszczania  ścieków  komunalnych. Dzięki  możliwości  skorzystania  z  dofinansowania  unijnego,  „ZWiK” Sp. z o.o. mogła podjąć intensywne działania w tym zakresie.

W latach 2004 – 2015 w efekcie realizacji trzech etapów Projektów wykonano 204 km sieci kanalizacyjnej, 57 przepompowni ścieków, 13 km sieci wodociągowej, modernizację bezwykopową 33  km istniejących kanałów ściekowych.

Całkowita  wartość  wszystkich  Projektów zrealizowanych w latach 2004-2015 wyniosła 306 744 366 PLN (bez VAT), w tym bezzwrotna kwota wsparcia z Funduszu Spójności wyniosła 173 272 236 PLN. Wkład własny „ZWiK” Sp. z o.o wyniósł 133 472 130 PLN, w tym dofinansowanie z NFOŚiGW 15 519 277 PLN.

Ponadto, wspomagając rozwój gospodarczy miasta, „ZWiK” Sp. z o.o. korzystając z dofinansowania w latach 2007-2013 wykonała 7,50 km sieci wodociągowej oraz 3 km sieci kanalizacyjnej na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowego w Nowym Kisielinie.

Dzięki nowej perspektywie na lata 2014-2020 „ZWiK” Sp. z o.o. jako firma, której celem statutowym jest  dostarczanie wody zdatnej do picia i odbiór ścieków komunalnych, po raz kolejny otrzymała szansę na otrzymanie wsparcia z UE na dalszy rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i wodnej. W wyniku podpisanej z NFOŚiGW umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020 (Priorytet II, Działanie 2.3) Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap IV”,  przystąpiono  do  realizacji  zadań w  wyniku  których  powstanie  ponad  12km  kanalizacji  sanitarnej,  ok.  20  km  sieci  wodociągowej,     na  oczyszczalni  ścieków  zostanie  wybudowana  instalacja  obejmująca  fermentację  osadów  wraz          z  wykorzystaniem  biogazu  oraz  układem  kogeneracji. Wartość Projektu: 57 463 100,00 PLN (bez VAT), w tym dofinansowanie unijne: 36 632 726,25PLN.

„ZWiK” Sp. z o.o. aplikuje obecnie o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020 (Priorytet II, Działanie 2.3) dla kolejnego etapu działań w ramach Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra- Etap V”. W Projekcie planowane jest wybudowane 24km kanalizacji sanitarnej, 5 km kanalizacji sanitarnej zostanie poddane renowacji, zmodernizowana zostanie Stacja Uzdatniania Wody  w  Zielonej Górze-Zawada. Planowana wartość inwestycji w ramach V Etapu to 70 838 000,00zł (bez VAT), z tego dofinansowanie unijne wyniesie   45 159 225,00 PLN.

Realizacja  wszystkich projektów doprowadzi do osiągnięcia celów głównych, jakimi są: spełnienie Dyrektywy unijnej w zakresie oczyszczania ścieków, wyposażenie aglomeracji Zielona Góra w zbiorczy system ich odprowadzania zgodnie z KPOŚK oraz poprawa jakości systemu zaopatrzenia w wodę.